Portfolio

In Vlaanderen werken honderden mensen aan het fietsbeleid van de toekomst. Politici, ambtenaren, studiebureaus, fietslobbyisten dragen allemaal hun steentje bij. 

Dit rapport kijkt vooruit. We gaan na hoe het fietsbeleid er in 2040 zal uitzien. Wie is de fietser in 2040 en wat is de rol van de overheid? 

Dit rapport kwam tot stand na drie workshops over “Infrastructuur”, “Data” en “Beleid” met een honderdtal deelnemers. De (online) workshops werden georganiseerd door Reinventing the Wheel die ook het rapport schreef.

Opdrachtgever : Wout Baert en Inge Caers van Fietsberaad Vlaanderen

Vormgeving : Aline Peeters en Pieter Fannes (illustraties)

Technologie : Citizenlab.co (digitale workshops)

De vervanging van het oude systeem voor fietsgraveren door een online fietsregister.

In het verleden werd een fiets met het rijksregisternummer gegraveerd. Dit beschadigt het fietskader en personaliseert de fiets waardoor doorverkoop niet mogelijk is. De procedure voor het graveren was omslachtig.

We maakten use cases op en definieerden de functionaliteiten :

 • Een niet-destructieve manier van graveren
 • Een gratis digitale registratie van de fiets
 • Een vereenvoudigde user oriented procedure
 • Mogelijkheid om de fiets als gestolen te signaleren
 • Mogelijkheid om de fiets legaal door te verkopen
 • Eenvoudig de status van elke fiets kunnen controleren 

Ik stelde een actieplan voor aan de Brusselse regering (goedkeuring 2016). Ik zat de Taskforce ‘Fietsdiefstal’ met alle actoren voor en organiseerde een inspiratiebezoek.

Ik maakte de business analyse op. De administratie vertaalde dit in een bestek voor de ontwikkeling van een webapplicatie door een externe webontwikkelaar. 

De hosting gebeurt door de overheidsdienst, het beheer door een vzw voor fietsdiensten.

 

De integratie van een tiental verschillende systemen voor fietsparkingbeheer in 1 gebruiksvriendelijk fietsparkeerplatform.

Wie een fietsbox wilde huren, kwam op een niet-transparante wachtlijst terecht volgens een onduidelijke procedure. Een contract diende getekend en gescand teruggestuurd te worden. Een sleutel werd bezorgd per fietsparking. Iemand die zowel zijn fiets parkeerde aan het station als in een fietsbox thuis, had twee sleutels nodig.

Vandaag gebeurt de registratie, de ticketing en de activitatie van de MOBIB-kaart online. Op basis van registratiegegevens wordt een wachtlijst en heat map gegenereerd.

Dit project was mogelijk met de steun van het Europees EFRO-fonds.

Samen met Cyclo vzw namen we het initiatief voor een digitaal geharmoniseerd platform.

Het Brusselse parkeeragentschap en Brussel Mobiliteit werden betrokken.

De ontwikkeling van de webapplicatie werd uitbesteed.

Van een eenvoudig logo naar een community brand. 

We transformeerden een verouderd logo en verschillende communicatiecampagnes in een fietscampagne dat aansluit bij de positieve city marketing van het Brussels Gewest, maar ook overgenomen kan worden door activisten, lokale verenigingen en events. 

We organiseerden een brainstormdag met alle betrokkenen

Een routeplanner die rekening houdt met de hoogteverschillen, kasseien en lokale fietsroutes.

Google en Citymapper antwoorden al op een aantal vragen van fietsers die een trip plannen. Maar ze integreren nog onvoldoende de lokale kenmerken (smalle straten, kasseien, lokaal aangeduide fietsroutes). 

Deze webapplicatie werd ontwikkeld door studenten die in eerste instantie de open data sets van de fietsinfrastructuur in kaart brachten (door middel van openstreetmap en haar open source community).

We startten twee projecten op met Open Knowledge Belgium in het kader van Summer of Code 2018:

Beide tools werden ontwikkeld door Brusselse studenten ism Brussel Mobiliteit.

Een regelgevend kader voor vrije vloot deelfietsen en -steps.

Een ordonnantie en regeringsbesluit vormen het regelgevend kader voor vrije vloot fiets- en stepdeelsystemen op het niveau van het Brussels Gewest.

Het betreft een evenwichtig kader dat enerzijds de publieke belangen zoals respect voor de openbare ruimte en de promotie van duurzame mobiliteit integreert en anderzijds  juridische zekerheid biedt voor operatoren.

Het kader laat de overheid toe om snel te schakelen met maatregelen indien nodig.

De wetgeving werd op initiatief van Minister Pascal Smet goedgekeurd in het Brussels parlement.

De lokale overheden werden betrokken bij de opmaak van de wetgeving.

De operatoren werden geconsulteerd in het kader van de opmaak van de wetgeving.

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie en andere raadgevende organen gaven hun advies. 

Naar een grotere kwaliteit (en elektrificatie) van het fietsdeelsysteem Villo. 

De kwaliteit van het Brusselse fietsdeelsysteem Villo liet te wensen over. Slechte regulatie en communicatie leidden tot een lage rotatiegraad.

Niet enkel de heuvels en de nood aan fietspaden hebben een impact op het succes van Villo. Met een betere regulatie van volle & lege stations, met een grotere dichtheid in het centrum en met een nieuw eco-systeem, werd het fietsdeelsysteem verbeterd. 

De uitrol van 1/3e elektrische Villo’s is voorzien voor de zomer van 2019.  

Een operationeel comité met de concessiehouder van Villo bespreekt de operationele verbeteringen aan het systeem.

De Brusselse regering keurde een bijakte goed aan de concessie met betrekking tot e-Villo.

 

Een studie toonde aan dat niet enkel de fysieke infrastructuur (nood aan comfortabele fietspaden), maar ook de sociale omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de keuze om al dan niet te fietsen.

De studie doet enerzijds een kwantitatieve analyse op basis van een enquête. Anderzijds wordt een kwalitatieve analyse gemaakt van het verplaatsingsgedrag door middel van focusgroepen. Dit laat toe om doelgroepen te bepalen en gerichte acties te voeren.

Op onze vraag werd een studie uitgevoerd door VUBCopenhagenize en Kwin.

Een plan voor 80km fietspaden om te komen tot een netwerk van afgescheiden fietsinfrastructuur in het Brussels Gewest tegen 2020.

Op basis van 5 parameters werd een continu en homogeen wensnet van afgescheiden fietspaden ontworpen:

 • Comfort
 • Leesbaarheid
 • Continuïteit
 • Haalbaarheid
 • Potentieel

De gemeenten en fietsverenigingen werden betrokken bij de opmaak van het fietspadenplan 2015-2020.

Een beleid voor toegang tot fietsherstelling op maat. 

Niet-fietsers erkennen dat de toegankelijkheid van fietsherstelling een belangrijke drempel is om te fietsen. Daarom werden op verschillende niveaus acties ondernomen:

 • Promotie van fietsverhuur en deelfietsen
 • Erkenning van het eerste DIY-fietsatelier
 • Bovenop bestaande intermodale fietspunten, wijkfietspunten en mobiele ateliers (incl. eerste bike wash)
 • Een fietshersteldag / bike repair day
 • Steun aan fietsherstelzuilen

Fietshandelaars & -winkels werden betrokken, net zoals verenigingen actief in fietsherstelling.